இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்

இன்று செவ்வாய்க்கிழமைக்குரிய நாணயமாற்று விகிதங்களை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.

இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்