இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிவித்தல்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) நாணயச் சபையானது அதன் கொள்கை வட்டி விகிதங்களை தற்போதைய மட்டத்திலேயே பேணுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளது.

இதன் மூலம் மத்திய வங்கியின் நிலையான வைப்பு வசதி வீதம் (SDFR) மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் (SLFR) முறையே 14.50 வீதம் மற்றும் 15.50 வீதமாக பேணுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக சபை தெரிவித்துள்ளது.

முழு விபரம்