நில அளவைகள் பற்றிய விவரம்

1 பெர்ச் perch ௭ 273 சதுர அடி
1 Rood ௭40 பெர்ச்
1 ஏக்கர் ௭ 4 Rood
1 ஏக்கர் ௭ 16 பரப்பு
1 பரப்பு ௭ 10 பேர்ச்
1 பரப்பு ௭ 2730 சதுர அடி.
1 ஹெக்டேர் – 39.57 பரப்பு
1 ஹெக்டேர் – 2 ஏக்கர் 47 சென்ட்
1 ஹெக்டேர் ௭ 10,000 சதுர மீட்டர்
1 ஏக்கர் ௭ 0.405 ஹெக்டேர்
1 ஏக்கர் ௭ 4046.82 சதுர மீட்டர்
1 ஏக்கர் ௭ 43,560 சதுர அடிகள்
1 ஏக்கர் ௭ 100 சென்ட்
1 சென்ட் ௭ 435.6 சதுர அடிகள்
1 சென்ட் ௭ 40.5 சதுர மீட்டர்
1 கிரவுண்ட் ௭ 222.96 சதுர மீட்டர்
1 கிரவுண்ட் ௭ 2400 சதுர அடிகள்
1 மீட்டர் ௭ 3.281 அடி
1 குழி ௭ 44 சென்ட்
1 மா ௭ 100 குழி
1 காணி ௭ 132 சென்ட் (3 குழி)
1 காணி ௭ 1.32 ஏக்கர்
1 காணி ௭ 57,499 சதுர அடி
1 டிசிமல் ௭ 1 1/2 சென்ட்
1 அடி ௭ 12 இன்ச் (30.38 செ.மீ)
1 மைல் ௭ 1.61 கிலோ மீட்டர் (1610 மீட்டர்)
1 மைல் ௭ 5280 அடி (8 பர்லாங்கு)
1 கிலோ மீட்டர் ௭ 1000 மீட்டர் (0.62 மைல்)
1 கிலோ மீட்டர் ௭ 3280 அடி
1 கிலோ மீட்டர் ௭ 5 பர்லாங்கு
1.61 கிலோ மீட்டர் ௭ 1 மைல்
1 பர்லாங்கு ௭ 660 அடி (220 கெஜம்)
1 செயின் ௭ 66 அடி (100 லிங்க்)
1 லிங்க் ௭ 0.66 அடி
1 கெஜம் ௭ 3 அடி
8 பர்லாங்கு ௭ 1 மைல் (201.16 மீட்டர்)
1 ஏர்ஸ் ௭ 1076 சதுர அடி (2.47 சென்ட்)
22 கெஜம் ௭ 1 செயின் (66 அடி)
10 செயின் ௭ 1 பர்லாங்கு
1 இன்ச் ௭ 2.54 செ.மீ
1 செ.மீ ௭ 0.3937 செ.மீ
1 கெஜம் ௭ 0.9144 மீட்டர்
1 மீட்டர் ௭ 1.093613 கெஜம் (3.28 அடி)
1 சதுர மீட்டர் ௭ 10.76391 சதுர அடிகள்
1 சதுர அடி ௭ 0.0929 சதுர மீட்டர்
30 சதுர மைல் ௭ 1 டவுன்சிப்
640 ஏக்கர் ௭ 1 சதுர மைல்

 

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்து கொள்ள மின்னல்24 இணையத்தளத்தை பார்வையிடவும்