ஒக்டோபர் மாதத்தில் 355.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள்

2022 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதத்தில் 355.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் வெளிநாட்டுப் பணம் அனுப்பப்பட்டதாக, இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி,  2022 ஜனவரி முதல் ஒக்டோபர் வரையான காலப்பகுதியில் அனுப்பப்பட்ட வெளிநாட்ட பணத்தின் பெறுமதி 2,929.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள், என இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.