மட்டக்களப்பு பிராந்திய நீர் பாவனையாளர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவித்தல்