நீதியமைச்சர் அலி சப்றி இராஜினாமா

அலி சப்றி தனது நீதித்துறை அமைச்சுப் பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளார்.