இருவர் பதவியேற்பு

மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்கவும், நிதியமைச்சின் செயலாளராக மஹிந்த சிறிவர்தனவும் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டனர்.