பிள்ளையான் , வியாழேந்திரன் , காதர் உட்பட 37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று பதவிப்பிரமாணம்

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் புதிதாக 37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்று வியாழக்கிழமை முற்பகல் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

விபரங்கள் வருமாறு :

சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – வரத்தக இராஜாங்க அமைச்சர்

சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் – கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

காதர் மஸ்தான் – கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

ஜகத் புஷ்ப குமார் – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர்

ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

லசந்த அழகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்

திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்

ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்

ஷெஹான் சேமசிங்க – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

மொஹா பிரியதர்ஷன் டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்

தேனுக விதானகமகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரமித்த பண்டார தென்னகோன் – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு, இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்

அருந்திக்க பெர்னாண்டோ – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

விஜித பேருகொட – பிரிவென கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்

லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சர்

தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர்

இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

சனத் நிஷாந்த – நீர்வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்

சிறிபால கம்லத் – பெருந்தெருக்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

சாந்த பண்டார – வெகுசன ஊடக இராஜாங்க அமைச்சர்

அனுராத ஜயரத் – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

சிசிர ஜயகொடி – சுதேச வைத்திய இராஜாங்க அமைச்சர்

பியல் நிஷாந்த – மீன்பிடி இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரசன்ன ரணவீர – சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சி இராஜாங்க அமைச்சர்

டி.வி. சானக்க – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனவள இராஜாங்க அமைச்சர்

டி.பி.ஹேரத் – கால்நடை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

ஷசீந்திர ராஜபக்ஷ – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்

சீதா அரம்பேபொல – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர்

அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

அரவிந்த் குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்

கீதா குமாரசிங்க – மகளிரி மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்

கலாநிதி சுரேன் ராகவன் – உயர் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்

டயனா கமகே – சுற்றுலாத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர்

சாமர சம்பத் தஸநாயக்க – ஆரம்ப கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்

அனூப பியும் பெஸ்குவெல் – சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்