பெரும்பான்மையை இழந்தது அரசு

அரசாங்கம் 2/3 என பெரும்பான்மையை இழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.