இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 327 ரூபா50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 339 ரூபா 99 சதம்

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 428 ரூபா 51 சதம், விற்பனை பெறுமதி 443 ரூபா 67 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 357 ரூபா 42 சதம், விற்பனை பெறுமதி 369 ரூபா 33 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 348 ரூபா 10 சதம், விற்பனை பெறுமதி 361 ரூபா 68 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 260 ரூபா 78 சதம், விற்பனை பெறுமதி 271 ரூபா 52 சதம்

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 241 ரூபா 11 சதம், விற்பனை பெறுமதி 252 ரூபா 10 சதம்

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 58 சதம், விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 68 சதம்