இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி 298 ரூபா 99 சதமாக பதிவாகியுள்ளதுடன் கொள்முதல் பெறுமதி 288 ரூபா 74 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 380 ரூபா 66 சதம். விற்பனை பெறுமதி 330 ரூபா 75 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 319 ரூபா 50 சதம் விற்பனை பெறுமதி 321 ரூபா 51 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 35 சதம் விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 45 சதம்